Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สคพ.12

การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

การติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ  โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ.มุกดาหาร ได้เข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง ตามมาตรา 80,82 และตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ จำนวน 2 แห่ง คือ

       1. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร                    

       2. บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร

       ขณะตรวจสอบได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งของแหล่งกำเนิดมลพิษทั้ง 2 แห่ง เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สสภ.12 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สสภ.12 ได้ให้คำแนะนำด้านวิชาการและกำชับให้มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ และให้พิจารณาการนำน้ำทิ้งที่

    ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่