Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สคพ.12

การตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ อาคารประเภทโรงพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

การตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ  อาคารประเภทโรงพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563  เจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ.ยโสธร เข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ แหล่งกำเนิดมลพิษอาคารประเภทโรงพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

   1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา   2. โรงพยาบาลกุดชุม

   3. โรงพยาบาลป่าติ้ว             4. โรงพยาบาลยโสธร

   5. โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว     6. โรงพยาบาลค้อวัง

 

      ทั้งนี้ จนท.สสภ.12 ได้ให้คำแนะนำด้านวิชาการและกำชับให้มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการแจ้งผลการตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการน้ำเสียแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ระดับทองแดงขึ้นไปให้ทราบต่อไป

แกลเลอรี่