Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 เม.ย. 63

ข้อมูลระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ประกอบด้วย 5 จังหวัด (จังหวัดยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) จำนวน 11

13 ก.ค. 60

การดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ตาม “แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)”

13 ก.ค. 60

การจัดการของเสียอันตรายชุมชน

29 มิ.ย. 60

ข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่รับผิดชอบ 5จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

27 มิ.ย. 60

สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2(เดือนม.ค.60- ก.พ.60)

27 มิ.ย. 60

สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (เดือนพ.ย.59-ธ.ค.59)

30 มิ.ย. 60

สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ปี2559

30 มิ.ย. 60

สถานการณ์คุณภาพอากาศ ปี 2559

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
1