สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)

Environment and Pollution Control Office 12 (Ubonratchatani)